Här är mer information om Rk Aktiv

Föreståndare

Charlotte Carlsson

Mobil: 0707-109703

E-post: charlotte@omoss.nu

 

Robert Kvant

Mobil: 0707-712220

E-post: robert@omoss.nu

Rk Aktiv

Personal

Info till handläggare

RKaktiv är en öppenvårdsverksamhet som arbetar med ungdomar med psykosocial problematik

Vår målgrupp är killar och tjejer mellan 10-25 år med varierande problematik såsom skolproblem, relationsproblem, kriminalitet och missbruk. Vi jobbar individuellt med ungdomarna och vår grundtanke är att ungdomar som har roligt och finns i ett sammanhang mår bättre och fungerar bättre.


Ungdomar hos RK aktiv träffar sin kontaktman vid ett på förhand bestämt antal tillfällen per vecka och personalen har hög tillgänglighet per telefon.


RK aktiv är ett alternativ till placering på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet, missbruk, eller som inte fungerar i sin vardag. Vi gör det som behövs och ser till helheten för ungdomarna.


Grundtankar och innehåll


Vi i RK aktiv tror på förändring genom aktiviteter, positiv kontakt och förstärkning. Ungdomen träffar en ungdomsbehandlare individuellt och de genomför tillsammans aktiviteter anpassade efter ungdomens intressen och önskemål. Aktiviteterna som utförs är ett medel för att skapa bärande relationer och därifrån föra samtal kring den unges situation i en för ungdomen avslappnad miljö. Aktiviteterna är också ett led i ett förändringsarbete som på sikt syftar till att stärka ungdomens självkänsla och självförtroende.


Placeringarna hos RK aktiv varar i genomsnitt i ett år, men vi är öppna för att det finns ungdomar som behöver stöd under en längre tid, detta då vi ibland upptäcker att det finns mer bakom ungdomen än vad som först kommit fram. Då vi arbetar relationsskapande menar vi också att det tar tid att bygga hållbara relationer och vinna förtroende.


RK aktiv kan bistå med att skapa ordnad sysselsättning åt de ungdomar som inte har skolgång eller som behöver en sysselsättning anpassad efter deras behov. RK aktiv står för alla kontakter och all samordning gällande sysselsättning. Kontaktmannen deltar i samverkansträffar med de aktörer som finns runt den unge i syfte att bidra till att alla aktörer arbetar åt samma håll. Ungdomar som har åldern inne erbjuds möjlighet till att övningsköra som aktivitet.

Personalen

Föreståndare:

Maria Lundkvist

Telefon: 0707-109703

E-post: maria@omoss.nu

 

Biträdande föreståndare:

Robert Kvant

Telefon: 0707-712220

E-post: robert@omoss.nu

 

Almir Martinovic

Telefon: 0736-348685

E-post: almir@omoss.nu

Info till handläggare

 

Inskrivningsförfarandet sker genom att handläggaren kontaktar föreståndare eller annan personal och presenterar ärendet. Vi går tillsammans igenom uppdraget samt vad det innebär för den unge att delta i verksamheten. RK aktivs personal har erfarenhet av ungdomar med tung problematik och vår hållning är att det aldrig är för sent för förändring. En placering i RK aktiv kan vara ett alternativ till institutionsplacering. Vi samarbetar med de aktörer som finns runt den unge såsom t.ex. BUP, MST, behandlingshem eller frivård. Vi har också generellt ett nära samarbete med skola eller annan sysselsättningsinstans.

 

Den genomsnittsliga placeringstiden på RK aktiv är ett år. Vi dokumenterar i enlighet med BBIC. Utefter den vårdplan som finns för placeringen arbetar vi med att upprätta och revidera genomförandeplaner tillsammans med den unge. Detta för att uppnå så hög grad av delaktighet som möjligt. Vidare arbetar vi med månatliga sammanfattningar till vårdansvarig socialsekreterare som ett led i att ge god insyn i arbetet kring den unge och dennes utveckling under behandlingstiden. Efter avslutad placering skickas dokumentation som vi gjort gällande ungdomen till placerande förvaltning.

 

Välkommen att kontakta oss!

a Hoynala production